ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
2ช่างแต่งผมสตรี 30 ชั่วโมง4040
3การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
4ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง6060
5การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง4039
6ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง8080
7การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
8ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
9การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง6058
10การใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง8079
11การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง4038
12การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง2020
13การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง8079
14การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 600593