ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 30 ชั่วโมง2121
2การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด 30 ชั่วโมง5045
3ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2222
4การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2626
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 30 ชั่วโมง2726
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 ชั่วโมง2020
7ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2421
รวม 190181