ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150) 150 ชั่วโมง3332
2ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 ชั่วโมง2020
4นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60) 60 ชั่วโมง3231
รวม 105103