ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
2ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040