ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง6060
3การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง120120
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4040
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง4040
รวม 300300