ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง63
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง11
3ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง139
รวม 2013