ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 ชั่วโมง3030
2การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง4023
3พนักงานจัดซื้อจัดหา ระดับ 1 30 ชั่วโมง3934
รวม 10987