ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1แม่บ้านมืออาชีพ 30 ชั่วโมง4141
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง6060
รวม 101101