ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4545
2การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 6565