ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง2020
2การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040