ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 18 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040