ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040