ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง4038
2การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2521
3การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 10599