ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง184184
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2222
3การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง8079
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง120113
5การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2121
6ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง4040
7การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง1818
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง9999
9การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง6363
รวม 647639