ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง1111
2ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชั่วโมง22
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง43
4ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง43
รวม 2119