ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด 30 ชั่วโมง3535
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง1814
3การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2018
4ช่างสีอาคาร 30 ชั่วโมง4040
5การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
6เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง5049
รวม 183176