ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 1 30 ชั่วโมง2020
2การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040