ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2020
2การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040