ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง8080
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
3ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
5การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
6การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง140140
รวม 300300