ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง2020
2การทำเบอเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
3การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
4ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
รวม 8080