ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง3028
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า 30 ชั่วโมง2727
3การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2323
รวม 8078