ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง2120
2การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง2121
3การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง2020
4การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ 30 ชั่วโมง2320
5การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง2020
6การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 ชั่วโมง2222
7การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2121
รวม 148144