ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง6363
รวม 8383