ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง2019
2การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2121
3การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2121
รวม 6261