ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2020
2การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 ชั่วโมง4040
3การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะ ระดับ 1 30 ชั่วโมง00
รวม 6060