ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์ชิ้นงานจากไม้ 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040