ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2121
2การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2121
3ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2121
รวม 6363