ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง4040
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2121
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 80 ชั่วโมง2020
รวม 8181