ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2121
2การตัดเย็บชุดพื้นเมืองตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 30 ชั่วโมง2323
3การดูแลผู้สูงอายุ 30 ชั่วโมง4444
รวม 8888