ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2525
2การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2518
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 85 ชั่วโมง22
4การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง3019
รวม 8264