ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040