ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวาย 30 ชั่วโมง2020
2การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040