ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง21
2ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง32
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง53
รวม 106