ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 ชั่วโมง4039
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2016
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 80 ชั่วโมง54
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง4437
รวม 10996