ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
2การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
3การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง4038
5การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง4039
6การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4036
7การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4040
8การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง4040
9การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
รวม 300293