ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2015
2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 30 ชั่วโมง2020
3การบังคับ และการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตรที่แม่นยำ 30 ชั่วโมง2012
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 8067