ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2013
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 4033