ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
2การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040