ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพาะเห็ด 18 ชั่วโมง2020
รวม 2020