ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง265265
2การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง6060
3การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง4039
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง7575
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง6060
6การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
7การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง8080
รวม 600599