ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง21
2ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง1610
3ช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง1211
4ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง43
รวม 3425