ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2522
2การจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ติดไฟอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง109
3พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
4ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดรถ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น 30 ชั่วโมง2020
5เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ชั่วโมง2121
6พื้นฐานรถจักรยานยนต์ BRONZE 30 ชั่วโมง2020
7ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2727
รวม 143139