ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ 30 ชั่วโมง5454
2การทำไอศกรีมโฮมเมดเพื่อการค้า 30 ชั่วโมง2827
รวม 8281