ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง10099
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง8282
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง4140
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง4039
รวม 303300