ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง11
2ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง72
3ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง74
4เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 280 ชั่วโมง22
5ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง31
รวม 2010