ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง00
2การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอพพลิเคชั่นประมวลผลภาพด้วยภาษา Python 30 ชั่วโมง3129
3การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ชั่วโมง2323
4การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 ชั่วโมง2014
รวม 7466