ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง 30 ชั่วโมง2020
2การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
3การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
4การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 ชั่วโมง1313
5การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการจับชิ้นงาน: พื้นฐาน 30 ชั่วโมง3029
รวม 103102