ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรรถเจาะแบบโรตารี่ 30 ชั่วโมง1717
2ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง4847
3พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง6059
รวม 145143