ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง4436
2การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 30 ชั่วโมง1914
3การบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง2925
รวม 9275