ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 ชั่วโมง2016
2ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชั่วโมง1918
3ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง6249
รวม 10183